Quay trở lại danh sách
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên

 Vietnam Symposium in Supply Chain Management – VSSCM 2022

25/10/2022

§  Vietnam Symposium in Supply Chain Management – VSSCM 2022 (https://vsscm2022.sciencesconf.org/)

Ngày 25-26/10/2022