Quay trở lại danh sách
Tin tức

Các nội dung cần tra cứu tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus/ABDC

20/12/2023

Check list tra cứu chất lượng tạp chí theo các bước sau:

 

1. Kiểm tra tạp chí và nhà xuất bản có trong bealls list không, tại https://beallslist.net/ (các tạp chí & NXB trong Beallslist trong danh sách này chỉ được chấp nhận nếu có thông tin đi kèm, thường ở ghi chú - note, "khẳng định không còn là tạp chí săn mồi"; tất cả các câu & từ hiểu là "có thể là săn mồi" hoặc "có thể không còn là săn mồi" đều không được chấp nhận).

2. Tra cứu tạp chí có thuộc danh mục scopus không tại https://www.scopus.com/ 

3. Tra cứu xếp hạng chất lượng Q của tại chí tại https://www.scimagojr.com/ 

4. Tra cứ tạp chí có thuộc danh mục ISI không tại https://mjl.clarivate.com 

5. Tìm chỉ số IF của tạp chí ISI tại https://impactfactorforjournal.com/ 

6. Tra cứu tạp chí có thuộc danh mục ABDC không, và xếp hạng nào tại https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/

7. Kiểm tra bài đăng có đúng trên tạp chí chính thống không, theo link Home Page từ https://www.scimagojr.com/, https://www.scopus.com/, https://mjl.clarivate.com

(sau khi đã tra tìm tên tạp chí và click xem thông tin chi tiết).

 

Xem video hướng dẫn tại đây. 

 

Xem thêm chi tiết tại Thông báo số 310/TB - ĐHTM.